Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thanh Thương
Họ và tên Trần Thị Thanh Thương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân CNTT
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách