Thông tin chi tiết:
Dương Thị Minh Thảo
Họ và tên Dương Thị Minh Thảo
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân CNTT
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách