Tổ Thể Dục- QP

 • Vũ VănThái
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC
 • Trần Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDQP
 • Nguyễn Kim Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC
  • Điện thoại:
   0368593779
 • Hoàng Long Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC