Tổ Lý - KTCN

 • Đỗ Quang Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Vật Lý