Tổ Hóa Học

 • Phạm Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Hóa Học
 • Nay Khép
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học