Tổ Địa- GDCD

 • Phan Văn Chinh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GD Chính Trị
 • Võ Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Địa Lí