Tổ Chuyên môn

 • Huỳnh Công Linh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân SP Tin Học
  • Điện thoại:
   0979644804
  • Email:
   Linhha2008@gmail.com
 • Trần Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Toán Học
 • Ngô Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Toán Học
 • Hồ Như Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư Ký
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Toán Học
 • Phan Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Hóa Học
 • Đào Quang Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Vật Lý
 • Hoàng Long Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC
 • Đào Văn Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân