Chi bộ Đảng

 • Lê Tấn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung