Ban Giám hiệu

 • Hồ Như Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Toán Học
  • Điện thoại:
   0983523448
  • Email:
   honhuvuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn nhà trường

 • Lê Tấn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0905507677
  • Email:
   letantrongqht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung hoạt động dạy học Trường THPT Trần Quốc Tuấn

 • Võ Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Địa Lí
  • Điện thoại:
   0396296088
  • Email:
   vothinghia79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách CSVC hoạt động Công Đoàn Nhà Trường