Ban Giám hiệu

 • Hồ Như Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Toán Học
  • Điện thoại:
   0983523448
 • Võ Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Địa Lí
  • Điện thoại:
   0396296088
 • Lê Tấn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0905507677